Inbjudan till Årsmöte 2021

Nu har tiden kommit för IX Årsmöte! I år är det den 22:e mars och börjar klockan 19:00 och planerat avslut senast 21. Platsen är online. Alla intresserade är naturligtvis välkomna.

Mötesupplägg

Vi kommer att köra mötet primärt på Jitsi i år igen. Länken kommer att delas på IRC strax innan mötet börjar. Mötessekreteraren kommer dela skärm för realtidsuppdatering av protokollet.

Dagordning

 1. Öppnande av mötet
 2. Mötesfunktionärer
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Mötets behörighet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Föredrag av Verksamhetsberättelse
 7. Föredrag av Ekonomisk berättelse
 8. Föredrag av Revisionsberättelse
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Verksamhetsplan
 12. Budget
 13. Motioner
 14. Förtroendeval
  1. Val av ordförande
  2. Val av styrelseledamöter
  3. Val av revisorer
  4. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Dokument